Onze visie

De maatschappij verandert in rap tempo. We weten nog niet wat de banen van de toekomst zijn. Daarnaast leren kinderen op een andere manier dan voorheen; de spanningsboog is anders en kinderen zijn gewend zelf informatie in te winnen. Deze verandering vraagt om een andere manier van lesgeven en aanvullende lesstof. Naast rekenen en taal besteden wij extra aandacht aan het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden. Leerlingen krijgen ruimte én verantwoordelijkheid voor hun eigen planning en resultaten van hun leerproces. Met als resultaat zinvoller, betekenisvoller, aantrekkelijker en effectiever onderwijs. Dit doen we volgens de methode Toekomstgericht onderwijs.

We zijn een Vreedzame School. We zien de klas en de school als een leefgemeenschap waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen. Een stem krijgen. Waar leerlingen leren om samen beslissingen te nemen en problemen op te lossen. Dit alles met volledige aandacht voor de ontwikkeling van de talenten van iedere leerling.

Wilt u meer weten over onze onderwijsvisie en -aanpak, bekijk dan onze schoolgids.

Leerkrachten aan het woord