Waarom kiezen voor OBS Wijdewormer

Op obs Wijdewormer word je gezien

Eén van de belangrijkste keuzes die ouders voor hun kind maken, is de keuze voor de basisschool. U wilt uw kind zich er thuis voelt, dat er aandacht is voor de ontwikkeling van zijn/haar talenten maar ook dat er aandacht is voor het verwerven van algemene kennis. U bent van harte welkom voor een rondleiding waarin wij u informeren over onze aanpak.  

Kleinschalig en aandacht voor de leerling 
Wij hebben 5 combinatiegroepen waarin waarin 2 leerjaren samen een groep vormen. Naast de verschillende groepen wordt er ook rekening gehouden met verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen. Op obs Wijdewormer kennen we iedere leerling, ook uit andere klassen en zijn we samen verantwoordelijk voor het onderwijs.

Sociaal emotioneel leren doen wij met Kwink
'Jezelf zijn samen met anderen' 
We hechten veel belang aan de groepsdynamiek. We besteden uitgebreid aandacht aan de manier waarop we prettig met elkaar om kunnen gaan en hoe je fijn kunt samenwerken. Dit doen we onder andere d.m.v. spelletjes die de groepvorming positief bevorderen en door het geven van coöperatieve samenwerkingsopdrachten. Wij gebruiken hiervoor de methode Kwink. Met Kwink leren de kinderen belangrijke lessen voor het leven. Het oefent hiermee zijn sociaal-emotionele vaardigheden en ontwikkelt zich tot wereldburger. Daarvoor is een veilige groep waarin kinderen zichzelf kunnen zijn van groot belang. Meteen na de vakantie wordt daar in alle groepen volop aandacht aan besteed.  

Schoolafspraken: 

Wij zijn aardig voor elkaar. 
Wij zijn rustig in de school. 
Wij dragen zorg voor onze omgeving. 


We zijn een Brede School
We maken deel uit van De Brede School Wormerland en bieden leerlingen ook activiteiten aan na schooltijd. Het doel is om de ontwikkelingskansen van alle kinderen te vergroten en hun talenten te ontplooien. Bij de activiteiten van de Brede School kan elk kind zijn talent ontdekken en kijken wat hij/zij leuk vindt om te doen!

Thematisch werken is effectiever leren
Als kinderen 4 jaar oud zijn en bij ons instromen zijn zij enorm onderzoekend en creatief, vaardigheden die in de moderne maatschappij zeer essentieel zijn. Wij streven er naar deze vaardigheden vast te houden, bij ons leren de leerlingen op een onderzoekende en creatieve manier. Dit doen we door te werken in thema's, volgens de methode Blink. Van vakantie tot vakantie werken we aan een thema. Binnen deze thema's staan vakken als geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek centraal. Aanvullend vinden er activiteiten plaats voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling die aansluit bij het thema. 

Digitale verwerking
Bij ons werken leerlingen in de groepen 4 t/m 8 voor de vakken taal, spelling en rekenen met Snappet. De leerlingen maken de verwerking van de lessen op Snappet. Elke leerling heeft een chromebook tot zijn/ haar beschikking. De leerkracht kan op haar dashboard zien hoe de leerlingen de opgaven maken en kan op deze manier snel reageren als een leerling extra instructie nodig heeft. Snappet leidt tot meer tijdwinst en beter inzicht en overzicht in de resultaten van de leerlingen.

Samenwerking en harmonie 
Er heerst een goede harmonie op de Wijdewormer. Niet alleen leerkrachten en leerlingen maar ook de ouders zijn enorm betrokken bij het reilen en zijlen van de school. Lees meer onder Ouderbetrokkenheid.
Omdat de voorschoolse-, naschoolse- en kinderopvang onder één dak vallen verblijven leerlingen een lange tijd in de school. Door de nauwe samenwerking met BSO Baloe weten we precies wat er speelt bij de leerlingen.

Wilt u meer weten over ons onderwijsaanbod? Lees dan de schoolgids.
 

Leerlingen aan het woord

"Ik vind de leraren lief en ze geven goed les"

"En ik vind onze lokalen fijn".