Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is voor ons een belangrijke pijler. Groei zit namelijk in de verbinding. We zijn erg blij dat uit het tevredenheidsonderzoek is gebleken dat ouders het erg waarderen dat zij worden betrokken bij het gehele reilen en zeilen van de school. 

Medezeggenschapsraad
Onze medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders. In de MR wordt het voorgenomen beleid van de school besproken en soms ook geïnitieerd. Bij sommige besluiten is de instemming van de MR noodzakelijk. De vergaderingen zijn openbaar en elke ouder kan een onderwerp inbrengen. 

Ouderraad
De Ouderraad is een vereniging die als doel heeft de samenwerking tussen ouders en de school te bevorderen. Samen met het team van leerkrachten organiseert de Ouderraad activiteiten op school, zoals het Sinterklaasfeest, Kerstviering, bloesemtocht, avondvierdaagse en excursies. Daarnaast organiseert de ouderraad samen met de voetbalvereniging DZS en de korfbalvereniging WWSV het ophalen van het oud papier in de Wijdewormer. Een derde van de opbrengsten daaruit komt ten goede aan de school.

Ouders assisteren
Op allerlei manieren kunnen ouders assisteren bij de diverse activiteiten op onze school. Zonder de hulp van ouders zouden sommmige activiteiten niet of nauwelijks georganiseerd kunnen worden, zoals hulp bij bibliotheek en lezen, creatieve lessen, organisatie van feesten, uitstapjes en schoolreizen, buitenschoolse sportactiviteiten en de hoofdluiscontrole.

Communicatie met ouders
Communicatie met de ouders vindt op verschillende manieren plaats. 
  • Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle ouders een groepsinformatiebulletin. De leerkrachten geven daarin een overzicht van het te verwachten jaarprogramma. Tevens vinden er in de eerste weken van het schooljaar startgesprekken plaats. Deze zijn bedoeld voor ouders én leerlingen om nader met elkaar kennis te maken.
  • Gedurende het schooljaar zijn er vijf gespreksmomenten tussen leerkracht, ouders en leerling. In elk van deze gesprekken komen de vorderingen van de leerling aan de orde. Tweemaal per jaar (februari en juni) worden de rapporten meegegeven en kunnen ouders met gerichte vragen naar het volgende gesprek komen.
  • We maken gebruik van het digitale ouderportaal van BasisOnline voor de dagelijkse communicatie tussen school/leerkracht en de ouders.
  • In onze jaarlijkse schoolgids vindt u alle informatie over ons onderwijsaanbod.

Leerkrachten aan het woord